En öppnare arbetsmarknad

Sverigedemokraterna

Arbetslösheten i Norrköping ökar och vi har hamnat i en situation som håller på att urholka den kommunala budgeten och därmed våra framtida möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt.

Norrköpings Kommun måste bli betydligt bättre på att marknadsföra sina förutsättningar och möjligheter för att locka hit entreprenörer och företag med behov av arbetskraft. Här måste kommunen bli mycket mer offensiv i sitt uppsökande arbete.

Utvecklingen av nya företag är en viktig faktor för den långsiktiga utvecklingen av arbetsmarknaden. Alla stora företag har varit små och det är genom att locka människor med idéer och entreprenörsanda att utveckla nya företag som vi kan skapa en långsiktigt hållbar arbetsmarknad. Kommunen har en viktig roll i detta arbete genom att skapa bra förutsättningar för en sådan utveckling. Det handlar både om att skolan måste engageras i olika projekt och i samverkan med näringslivet och andra aktörer som jobbar för ett aktivt nyföretagande.

Jag vill också satsa på att utveckla turistindustrin, som jag är övertygade om att den har en stor potential för Norrköping. Vårt geografiska läge gör att vi har stora möjligheter att utveckla besöksnäringen genom tydligare samverkan i regionen och mellan lokala aktörer.


Norrköping måste också släppa loss drivkrafterna för företagande inom de monopoliserade tjänstesektorerna genom att införa valfrihetsreformen LOV. Här finns många vinster att göra för kommunen både genom effektiviseringar och att nya tjänster kan skapas inom ramen för ett vitaliserande privat initiativtagande.

Se Pekingrapporten för mer fakta kring utvecklingen i Norrköping.

Några av mina viktigaste åtgärder för att stärka arbetsmarknaden

Några av mina viktigaste konkreta förslag de närmaste åren

  • Marknadsföringen av Norrköping som etableringsort måste intensifieras. 
  • Öka aktiviteterna för samverkan mellan arbetsmarknadens parter, arbetsförmedlignen och kommunen för att bygga broar ut på arbetsmarknaden för de unga.
  • Inför principen One-Stop-Shop för kontakter med kommunen. Kort betyder det att en person skall kunna kontakta kommunen, ställa sin fråga och få svaret genom sin första kontakt, med max en hänvisning till annan avdelning/enhet. 
  • Inför valfrihetsreformen LOV. 
  • Kommunen bör arbeta aktivt för att hjälpa kommuninvånarna att utnyttja ROT- och RUT-avdragen på bästa sätt.
  • Satsa på att utveckla sjöfarten med färjetrafik från Norrköping. Bearbeta rederierna för att locka fram en etablering med Norrköping som bas för färjetrafik i Östersjön.
  • Förenkla regelverk och gör om avgiftssystemen så att schabloninslagen minimeras. En ökad tydlighet och bättre korrelation mellan faktisk åtgärd och uttaxerad avgift ökar förståelsen för systemen. 
  • Utveckla förutsättningarna för båtlivet genom att rusta upp gästhamnen i Lindö till normal standard, så att vi kan få igång en aktiv gästhamnsverksamhet i Norrköping. Installera en sjömack och septitankstömning i gästhamnen.
  • Samverka med stadsplaneringen för att skapa ett tillräckligt varierat utbud av industri- och bostadstomter så att det alltid finns lediga och byggklara tomter i olika lägen.