Omsorgen om våra äldre medmännsikor

Sverigedemokraterna

Vision – En mänsklig äldreomsorg

Efter det att stadsplaneringen och Vård- och omsorgsnämnden började samverka på ett mer strukturerat sätt, har det skapats nya former av äldre- och serviceboenden som löser många av de problem och brister som tidigare fanns inom nämndens arbetsområde.

Nya aktörer som driver initiala serviceboenden har sett till att vi har ett bra utbud av serviceboenden i anslutning till samtliga bostadsområden, vilket blev möjligt tack vare att valfrihetsreformen LOV infördes även i Norrköping. Människors önskan om att kunna flytta till ett boende med lite högre servicegrad än vad ett vanligt lägenhets- eller villaboende kan åstadkomma, när man börjar få problem med rörlighet och annat, har varit omvittnat under lång tid. Många vill kunna bo kvar nära sin invanda miljö, med närhet till kända omgivningar, vänner och bekanta.

Att så många valt att bo i denna typ av boenden, har gjort att trycket på de traditionella boendena minskat något. Det har också uppstått flera boenden av olika slag för de med stora omsorgsbehov, i och med valfrihetsreformen LOV. Det tog visserligen ett par år att genomföra den, men när den väl satt sig, visade det sig att behovet av omsorgsplatser ganska snart var tillgodosedda. 2030 råder en god balans mellan tillgång och efterfrågan och väntetiderna för att komma till det boende man önskar är vanligen acceptabel. Den stora variationen i boendenas utformning, innehåll och placering har starkt bidragit till detta.

Ekonomiskt har vi nu också en balans i kommunens vård- och omsorgsverksamhet. De rationaliseringar och omstruktureringar som gjordes i verksamhetens ledning och organisation, efter Sverigedemokraternas inriktningsförslag visade sig ge förväntade resultat. När man delade organisatoriskt på driftansvar och kvalitetskontroll samt kopplade resurstilldelning till utförda tjänster med bekräftad kvalitet, skapades en automatisk kvalitetshöjning i samtliga verksamheter. Detta har resulterat i att man nu ser en ny kund i verksamheten som en resurs och inte som ett problem.

Hemtjänstens omdaning efter samma principer gav ett motsvarande resultat. Numera bedriver kommunen ingen hemtjänstverksamhet i egen regi, utan svarar helt för kvalitetskontroll och utbetalning av ersättning till hemtjänstleverantörerna. Alla de små lokala hemtjänstföretagen har bidragit till att göra verksamheten väsentligt mycket mer effektiv och uppskattad av kunderna. Närheten betyder mycket, inte minst för personalen, som får bättre kontakt med kunderna och kännedom om deras behov, önskemål och problem. 

Den kommunala administrationen av verksamheterna har kunnat effektiviseras och datoriseras, vilket har gjort att vi nu har minskat de administrativa kostnaderna väsentligt och kunnat lägga mer resurser på själva verksamheten.

De så förhatliga delade turerna för personalen är nu också ett minne blott. Som väntat har vi därmed också fått lägre sjukfrånvaro och färre arbetsskador. Personalomsättningen har också sjunkit. Allt detta har stor betydelse för kvaliteten på verksamheten.

 

Några av mina förslag för en värdig äldreomsorg

  • Personalen i äldreomsorgen måste få bättre arbetsvillkor och mer tid till kvalitativt arbete med sina kunder. Rätt till heltid och stopp för "delade turer" är en nödvändig förutsättning för att det skal gå att vända utvecklingen åt rätt håll.
  • Verkställ den nya lagen om parboendegaranti. Alla som vill skall kunna leva tillsammans med sin livspartner även när man blir gammal och sjuk
  • Inför en för verksamhterna tvingande aktivitetsgaranti. Det skall alltid finnas någon aktivitet för alla. 
  • Inför en "Komma ut"-garanti på samtliga äldreboenden. Även om man är rullstolsburen, skall man ha rätt att få minst en utevistelse varje dag.
  • Terapiverksamhter och mental stimullans är särskilt viktig för dementa och det krävs därför en rejäl satsning på sådana verksamhter på samtliga äldreboenden.
  • Lagen om valfrihet - LOV skall införas i Norrköpings kommun. 
  • En tydlig verksamhetsstyrning efter kommunens styrmodell, "Förbättringshjulet", skall genomsyra samtliga verksamheter som finansieras av kommunen. Årliga redovisningar och tydliga krav på åtgärder kopplade till kvalitetsarbetet är ettabsolut krav. Läs mer om modellen här.
  • Maten på äldreboendena skall lagas på plats. En varierad och näringsriktig kost som lagas på plats är en självklarhet i ett välfärdsland. Våra äldre skall inte behöva bli utfodrade med skräpmat.