Utveckla och underhåll infrastrukturen

Underhållet av de svenska vägarna och järnvägarna är under all kritik. Debaclet med järnvägarna vintertid har varit en följetong under ganska många år. Vägunderhållet lämnar också mycket övrigt att önska.

Dessutom behöver vi öppna upp kommunikationerna på flera håll i landet. Utbyggnaden av E22 pågår till exempel, men denna Europaväg ges inte motorvägsstandard hela sträckan från Malmö till Norrköping, som den borde få.

Östra Småland är kraftigt eftersatt i kmmnikationshänseende och en utbyggnad av E22 till motorvägsstandard hela sträckan skule kunna bidra till att öppna upp för en snabbare utveckling i t.ex. Kalmarregionen. En långsiktig projektering av ny järnväg utmed kuststräckan från Norrköping till Malmö bör också börja projketeras.

Vi behöver också en kraftig satsning på bättre vägar på landsbygden i stort, och inte minst i Norrlandslänen. Den viktiga utvecklingen i Umeå-regionen med Nordic Logistic Corridor måste följas up med en utvecklad långsiktig infrastruktursatsning i angränsande kommuner.

I första hand menar jag att satsningen måste omfatta vägar och ett utvecklat nät för bredband och telefoni. Idag klarar vi inte av att ge den yttersta glesbygden ens en tillförlitlig telefoni och än mindre bredbandsanslutning. Detta är en allvarlig sak eftersom allt idag är kopplat till Internet på ett eller annat sätt.

 

Nordic Logistic Corridor

NLC - Nordic Logistic Corridor är ett omfattande utvecklingsprojekt för en utvecklad logistik mellan Nordnorge, Sverige och Finland. Umeåregionen är det svenska navet i denna satsning och en betydelsefull del av utvecklingen av infrastrukturen i norra Sverige.  

Norra Sverige behöver utvecklas mer och genom denna infrastruktursatsning skapas möjligheter att byggga vidare på utvecklingen av viktiga delar av Norrlands inland 

Läs mer om satsningen i följande länkar:

Nordic Logistic Center - Umeåregionen

Samverkan mellan kommunerna längs E12

En mer övergripande information om satsningen finns här

 

 

Sydöstra Sverige - En stark utvecklingsregion

Vision om bättre utvecklingsmöjligheter i sydöstra Sverige

E22, riksväg 40 och riksväg 25

Sydöstra Sverige, södra Östergötland - Småland - Blekinge, har en fantastisk potential till utveckling. traditionellt sett har denna del av Sverige inte fått den uppmärksamhete som landsdelen förtjänar och jag menar att det är dags att på allvar ge denna region de förutsättnignar som krävs för att man skall kunna lyfta sig ytterligare en  nivå.

Att snabba och enkla transportmöjligheter skapar utveckling är ingen nyhet. Det är en fundamental grundförutsättning för att ett samhälle skall kunna utvecklas. Vi ser spår av denna strategi i samtliga städer, värden över. Transportleder och dito knutpunkter har alltid varit centrala för uppväxten av samhällen. Detta måste vi ha med oss i en utvecklingsprocess och använda den kunskapen när vi bygger de långsiktiga förutsättningarna för att utveckla hela Sverige.

Ett problem som diskuteras alltför lite idag är kommunikationenra tvärs över Sverige, från Ost till väst och tvärtom. Kommunikationerna i Nord-Sydlig riktnign och omvänt tar väldigt mycket utrymme och är givetvis också viktiga. men vi tenderar att glömma bort kommunikationen tvärs över landet. Vi måste kunna hantera båda delarna, så att vi öppnar för nya kommunikationer och möjligheter.

Den stora trafikleden genom sydöstra Sverigeär E22 - en europaväg med relativt låg standard. Det pågår visserligen ett upprustningsprojekt för vissa delar av sträckan, som är totalt 56 mil lång, från Norrköping till Trelleborg. Korta avsnitt håller på att utvecklas till mottorvägsstandard, men för att skapa de rätta förutsättningarna bör ett långsiktigt projekt etableras med syftet att ge hela sträckan denna standard.

Även sträckan Kalmar - Växjö - Ljungby - Halmstad, riksväg 25, bör också ges samma förutsättningar.

Den pågående utbyggnaden av Riksväg 40 till motorvägsstandard prioriteras också upp så att de sista avsnitten mellan Ulricehamn och Jönköpig slutförs inom rimlig tid.

Trafikverkets plan för E22

 

Utbyggnad av E20

E20 är en viktig länk mellan Sveriges två största städer. Detta är den kanske viktigaste och högst prioriterade satsningen på att utveckla infrastrukturen i södra Sverige.

En utredning gjord av Trafikverket för sträckan Göteborg - Örebro, visar nuvarande status på vägen och befintliga planer. Du hittar denna utredning här.

Dessa åtgärder är inte tillräckliga, utan bör prioriteras upp så att hela sträckan mellan Stockholm och Göteborg planeras om så att motorvägsstandard uppnås.