Bygg inte i parker och rekreationsområden!

Sverigedemokraterna

Norrköpings kommun har de senaste åren försökt att bygga igen viktiga delar av parker och rekreationsområden. Detta måste stoppas. En av mina viktigaste frågor för Norrköpingspolitiken är att reformera stadspleningen så att vi skapar tydligare riktlinjer och tvingar stadsplaneringsnämnden att följa översiktsplanen och dess olika inriktningsdokument.

Politiken måste ta tillbaka initiativet i den demokratiska processen kring stadsplaneringen. 

Se följande länkar till två sådana projket, som riskerar att förstöra omistliga grönområden för all framtid:

Strömparken (https://www.facebook.com/raddastromparken)

Lindö hamnområde