På väg mot en plattare skatt - för rättvisa och relevanta skatter

Sverige har världens näst högsta marginalskatt och världens sjätte högsta samlade skattetryck. Vårt skattesystem har också utvecklats till en nästan obegriplig röra av regler och undantag, som gör att medborgarna tappar förtroendet för systemet. Det är en mycket allvarlig utveckling för vårt land.

De stora skillnaderna i beskattning mellan olika inkomstslag bidrar också till ökade incitament till att försöka undandra sig skatt.

Alternativ för Sverige arbetar därför för att göra om skattesystemet så att de olika skattebaserna, inkomst av tjänst, inkomst av kapital, punktskatter och mervärdesskatt i så stor utsträckning som möjligt behandlas så lika som möjligt i förhållande till varandra. Inkomst av tjänst och inkomst av kapital är två sådana exempel där skillnaderna är mycket stora och där det finns stora vinster med att skapa en likartad beskattning.

Inom området för mervärdesskatt finns också mycket stora skillnader, som bör minimeras. Vissa undantag bör dock finnas kvar för att inte skapa nya problem. Det kan till exempel gälla nedsatt moms på baslivsmedel och vissa andra förnödenheter som människor behöver för att klara sin vardag. I övriga fall bör mervärdesskatten vara lika stor, vilket innebär att man kan sänka den högsta momssatsen med några procentenheter med bibehållen skatteintäkt.

Bolagsskatten i Sverige ligger strax under OECD´s genomsnitt och där anser vi att Sverige ligger väl till i en internationell jämförelse.

En platt skatt, tillsammans med ett kraftigt höjt grundavdrag, skulle göra att vi gör skattesystemet mer rättvist. Istället för fyra olika steg i skatteskalan, får vi två. De lägsta inkomsterna får en kraftigt sänkt skatt och högre inkomster blir lägre och mer rättvist beskattade. En viss faktisk progressivitet kvarstår, genom det höjda grundavdraget, av rättviseskäl.

Skatt på kapitalvinster är idag mycket lågt beskattade i Sverige. Vi anser att inkomst av kapital och inkomst av tjänst bör beskattas lika. Det innebär till exempel att grunden för de så kallade 3:12-reglerna för företagare kan avskaffas. Det kommer också att innebära att skattesatserna kan sänkas något.

Ett nytt skattesystem måsta också premiera företagande, framför allt små och medelstora företag, där tillväxten är som störst och flest nya jobb skapas. jag har därför föreslagit ett nytt system för företagare, Företagarlön, som skulle kunna användas för att beskatta företagarens alla uttag från sitt bolag. Det skulle innebära något lägre skatt än än den nya platta skatten, men framför allt en stor minskning av krånglet kring 3:12-reglerna.