En effektivare kommunledning

Sverigedemokraterna i Norrköping

Fokusfrågor för en effektivare kommunledning

1 Kvalitetsarbetet i kommunen

Sverigedemokraterna anser att kommunens kvalitetsarbete måste styras effektivare och resultera i en kvalitetsrapport från varje förvaltning varje år. Kvalitetsrapporten skall vara en självklar del av årsredovisningen och grundas på en strikt kommungemensam redovisningsmall.

Den centrala så kallade styrmodellen görs till en tvingande arbetsmodell, så att organisationen börjar arbeta i en gemensam riktning när det gäller kvalitetstänkande och målstyrning.

En gemensam inriktning på målformulering, uppföljningsmetoder och måluppfyllelse är en nödvändig förutsättning för att kommunen skall kunna utveckla organisationen på ett effektivt och ekonomiskt riktigt sätt.

Vill du veta mer om min syn på kommunens kvalitetsarebte, kan du skicka ett mail till mig  och fråga efter rapporten ”Kvalitetsarbetet i Norrköpings kommun”. Den kommer att publiceras den 1/9, så innan dess kan jag inte skicka ut den.

2 Ekonomiska styrmedel

Möjligheterna att använda ekonomin som styrinstrument är underskattad i kommunen. Ekonomistyrningsregler och ekonomisk redovisning måste bli väsentligt mycket tydligare och mera direkta. Det skall löna sig för förvaltningarna att sköta sin ekonomi på ett bra sätt. 

Budgetprocessen, inklusive ekonomisk uppföljning, måste bli mer av ett styrmedel och genomsyra verksamheterna som en naturlig del av vardagen. Detta är ett område som går att utveckla väldigt mycket.

 

3 Effektivare resursanvändning

Modern forskning visar att grönstrukturerna i stadsmiljön har långt större betydelse än vad de flesta har trott sig veta. Annan forskning visar att det i stadsbebyggelse måste finnas olika grader av privata sfärer, för att människor skall må bra och kunna utvecklas positivt. Detta har dagens stadsplanerare i stor utsträckning valt bort i sina visioner för hur utvecklingen skall drivas.

I sverigedemokraternas Norrköping bygger vi stadsutvecklingen på aktuell och mänskligt hållbar forskning med modern teknik som grund för att lösa boendefrågorna ur ett brett perspektiv. De mänskliga värdena måste få en framträdande roll i stadsplaneringen, om vi skall kunna bygga en långsiktigt hållbar attraktiv stad.

Forskning visar också att på de ställen där man byggt sin stadsplanering med dessa utgångspunkter, har man skapat miljöer som långt senare är de i särklass mest attraktiva områdena för människor att flytta till.

Närhet till intressanta grönområden med tillräcklig storlek och rätt kvalitet, är en faktor som toppar listan över faktorer som skapar attraktivt boende. Samtidigt har Norrköping en mycket låg grad av grönområden i stadsplanerat område och vi måste därför arbeta för att utveckla befintliga grönområden både till yta och innehåll.

4 Effektivare administration

De administrativa delarna av Norrköpings kommuns olika verksamheter är alldeles för omfattande. Det finns analysmetoder som visar att besparingspotentialen inom kommunala förvaltningar ligger på i storleksordningen 15-20%. Detta innebär en rejäl utmaning, med syftet att större delen av besparingen skall överföras till själva verksamheten och i vissa fall även mellan olika förvaltningar. En del skall också användas för att sänka skatten.

 

5 Tydligare ekonomiska mål

De ekonomiska målen används för lite och för otydligt för att styra kommunens verksamhet. Det gör att kommunen tappar effektivitet och förmåga att planera de ekonomiska ramarna. Oklara ekonomiska riktlinjer ger också en lägre grad av efterlevnad från nämnderna och deras verksamheter. Vi ser därför ett stort behov av att strama upp den generella ekonomiska kontrollen i kommunernas verksamheter. Tydligare rapportering och enklare mallar för att underlätta jämförelser mellan verksamheterna är ett par viktiga framgångsfaktorer i detta arbete.

Alla verksamheter kräver kapital för att kunna organiseras på ett, ur olika synvinklar, effektivt sätt. Kapital kan tillföras en verksamhet genom tillskott från ägarna eller genom att låna upp delar av kapitalet. En sund verksamhet genererar i längden det kapital som krävs för att återinvestera och amortera. För att det skall kunna ske måste verksamheten gå med en viss vinst. Målet för en kommun bör vara att, genom ett årligt överskott, generera det kapital som krävs för den normala verksamhetens utveckling.

Alternativet till detta är att skuldsätta kommunen genom att låna upp kapital. Detta innebär, förutom kravet på amorteringar också ökade kostnader genom ränteutgifter.

Om kommunens ekonomi tyngs ner av stora ränteutgifter, innebär det att det blir mindre resurser för kärnverksamheterna.

En vanlig bedömning är att en kommun bör lämna ett årligt överskott på någonstans mellan 1 och 2 % av den samlade budgeten, för att man skall kunna uppnå en sund självfinansieringsgrad på sikt.

6 Minska antalet kommunala bolag

Det finns märkbara rationaliseringsvinster att göra genom att slå ihop och effektivisera de kommunala bolagen. Något eller några bolag kan också avyttras.