Min inriktning för stadsplaneringen i Norrköping

Sverigedemokraterna i Norrköping

* Stadsplaneringen måste reformeras och ges en tydlig demokratisk profil. En långsiktighet som inte finns idag måste etableras, så att vi kommer bort från de helt onödiga och splittrande projekt som skapar dyra överklagandeprocesser.

* Det måste också bli en tydligare följsamhet gentemot beslutade riktlinjer och mål.

* Stoppa byggnationen i våra parker och rekreationsområden, T.ex. Strömparken, Lindö, Kneippen, etc.

 

Min vision för Stadsplaneringen

Sverigedemokraterna i Norrköping

Vision 2030 – En kommun i utveckling och harmoni.

I Sverigedemokraternas Norrköping präglas stadsplaneringen av demokrati och långsiktig hållbarhet. Översiktsplanen har blivit ett tydligare arbetsinstrument och det gör att stadsplaneringen har blivit mer förutsägbar. Tillsammans med en demokratisk utveckling av stadsplaneringsprocessen har det betytt att vi numera har en betydligt mindre konfliktfylld planeringsprocess. Det betyder färre överklaganden av detaljplaner och därmed en effektivare stadsplanering och snabbare byggprojekt, till gagn för hela Norrköping.

Mina viktigaste förslag för stadsplaneringen

Sverigedemokraterna i Norrköping

1 Samverkan istället för konfrontation

Stadsplaneringsprocessen påverkar hela befolkningen. Få politikområden har en sådan sprängkraft som just stadsplaneringen.

Stadsplaneringens processer i Norrköping har präglats av ett flertal större projekt där det uppstått konfrontation mellan stadsplanerare och befolkningen. I Sverigedemokraternas Norrköping präglas stadsplaneringen av en tydlig och förutsägbar demokratisk process. Vi kommer aldrig att tillåta att byggindustrins intressen går före medborgarnas berättigade krav på insyn och delaktighet i stadsbyggnadsprocessen. Det är de närboende som berörs av en ny exploatering. Då är det självklart att de också får ett reellt inflytande i exploateringsprocessen.

 

2 Vårda översiktsplanen

Översiktsplanen skall vara vägledande för stadsplaneringsarbett, men är inte juridiskt bindande. Det betyder att det inte går att stämma någon för att man inte följer en giltig översiktsplan. Däremot är den moraliskt styrande och skall, enligt PBL, vara stadsplanerarnas rättesnöre. Tyvärr, har det visat sig, så slarvas det mycket i arbetet med att följa översiktsplanen. Inte bara i Norrköping, utan även på andra håll, kan man se en attityd som gör att man gärna stödjer sig på sin ÖP när det passar och helt bortser från den när man tycker att det passar bättre. Så får det naturligtvis inte gå till, utan detta måste stävjas.

Det är därför en viktig uppgift för Sverigedemokraterna att vårda översiktsplanens status, så att hela planprocessen blir mer transparent och förutsägbar. I den aktualisering som görs av överiktsplanen varje mandatperiod skall nya idéer och visioner om stadsutvecklingen arbetas in. Under de senaste aktualiseringarna har man valt att anpassa översiktsplanen till det man har gjort, istället för tvärtom. Det betyder att man låter verksamheten styra planen och inte tvärtom, som det borde vara. Detta är en mycket viktig fråga, för att säkerställa att makten över utvecklingen ligger där den skall, hos de folkvalda i kommunfullmäktige. Så är det inte, i praktiken, idag.

 

3 Fler och bättre demokratiska arenor

Vi vill också utveckla de demokratiska arenorna så att fler människor blir aktivt delaktiga i Norrköpings samhällsbyggnad. Mera direkt demokrati och mindre av det ”von oben”-perspektiv som de senaste åren har kännetecknat stadsplaneringen i Norrköping.

I Sverigedemokraternas Norrköping skall väsentliga förändringar av ett områdes användning alltid föregås av en tydligt demokratisk process, där närboende och andra som påverkas av planerna, skall beredas möjlighet att framföra synpunkter.

 

4 Grön stadsutveckling

Modern forskning visar att grönstrukturerna i stadsmiljön har långt större betydelse än vad de flesta har trott sig veta. Annan forskning visar att det i stadsbebyggelse måste finnas olika grader av privata sfärer, för att människor skall må bra och kunna utvecklas positivt. Detta har dagens stadsplanerare i stor utsträckning valt bort i sina visioner för hur utvecklingen skall drivas.

I sverigedemokraternas Norrköping bygger vi stadsutvecklingen på aktuell och mänskligt hållbar forskning med modern teknik som grund för att lösa boendefrågorna ur ett brett perspektiv. De mänskliga värdena måste få en framträdande roll i stadsplaneringen, om vi skall kunna bygga en långsiktigt hållbar attraktiv stad.

Forskning visar också att på de ställen där man byggt sin stadsplanering med dessa utgångspunkter, har man skapat miljöer som långt senare är de i särklass mest attraktiva områdena för människor att flytta till.

Närhet till intressanta grönområden med tillräcklig storlek och rätt kvalitet, är en faktor som toppar listan över faktorer som skapar attraktivt boende. Norrköping har en mycket låg grad av grönområden i stadsplanerat område per invånare och vi måste därför arbeta för att utveckla befintliga grönområden både till yta och innehåll samtidigt som den gröna andelen av markytan vid nybyggnation måste öka.

 

5 Stad och landsbygd i förening

Sveriges storhet har byggts från landet. Städerna har vuxit tack vare en expanderande landsbygdsbefolkning. Under många år har vi sett en växande utarmning av landsbygden och politiken har inte klarat av att fokusera på landsbygdens betydelse för landets och städernas utveckling. Här har sverigedemokraterna en självklar uppgift att lyfta fram landsbygdsutvecklingen som en viktig faktor för framtida välstånd och utveckling av såväl det lilla samhället som för hela landet.

Med dagens tekniska möjligheter, kan vi med relativt enkla medel, flytta ut mycket av den service som upplevs som självklar i städerna ut på landsbygden. I Norrköping har vi goda förutsättningar för att utveckla möjligheterna för att leva på landsbygden och utveckla den service som behövs för att människor skall kunna leva ett modernt liv även utanför stadskärnan. Det är också viktigt att skapa möjligheter för en aktiv rörlighet i boendet mellan stad och landsbygd. Människors behov av service växlar över tiden och det är en spännande utmaning för de samhällsbyggande delarna av kommunens verksamhet att vara förutseende och aktiv i en utveckling som bejakar en sådan flexibilitet. Sverigedemokraterna i Norrköping arbetar för att denna utveckling skall få en framträdande roll i Norrköpings utveckling.

 

6 Energifrågor i stadsplaneringen

Grovt sett används ca 40 % av energiförbrukningen i Sverige till uppvärmning och hushållsenergi i våra bostäder. Här finns en mycket stor besparingspotential, som har gått de flesta politiska partier förbi. En viktig fråga blir därför att arbeta fram förslag för en effektivare energianvändning bland hushållen och i både kommunala och privata verksamhetslokaler i Norrköping.

Det finns exempel på hur man, genom nytänkande och utnyttjande av tämligen enkla och logiska tekniker, kan bygga hus som är energimässigt självförsörjande, sett över en årscykel. Här finns det mycket att lära och jag arbetar för att nå så långt det bara är möjligt i utvecklingen mot att det i Norrköpings kommun, skall byggas energineutrala hus. På vägen dit, skall ingen möda sparas i arbetet för mer och mer energisnåla bygglösningar.

När kommunen bygger eller renoverar, skall energieffektiviteten alltid finnas med som ett absolut krav. Ny teknik skall användas där det är möjligt och ekonomiskt försvarbart. Energiproduktion genom solceller på så stor andel som möjligt av befintliga takytor, kan t.ex. genomföras med omedelbar start. Det finns flera exempel på detta redan i Norrköpings kommun och dessa bör lyftas fram som goda förebilder.